top of page

LID WORDEN

Wilt u lid worden, vul dan het onderstaand formulier in.


Het lidmaatschap  bedraagt € 45,-- per jaar. U betaalt per automatische incasso.

(Leden die al voor 2020 lid waren hebben de mogelijkheid om zonder incasso lid te zijn, maar dan is het lidmaatschap € 50,--)

Eenmalig inschrijfgeld is € 10,--.


Als u geen Fiat 124 Spider heeft en u wilt wel de DuePosti ontvangen en toegang tot het ledendeel van de website, dan kunt u donateur worden. Dat kost € 30,-- per jaar. (Donateurs van vóór 2020 en zonder incasso € 35,--)

Ook hier geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 10,--.

Aanmelden: Maak de keuze hieronder:

 

Voorwaarden voor lidmaatschap (uit de statuten van de vereniging)

 

 • De vereniging kent leden, ereleden en donateurs

 • Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.

 • Donateurs zijn zij die geen spider bezitten en als donateur zijn toegelaten door het bestuur.

 • Het lidmaatschap/donateurschap wordt aangegaan van één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

 • Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

 • Het lidmaatschap eindigt door:
  a. overlijden van het lid
  b. opzegging door het lid
  c. opzegging door de vereniging
  d. door ontzetting

 • Opzegging van het lidmaatschap of donateurschap door het lid kan slechts geschieden schriftelijk of per e-mail, geadresseerd aan de secretaris en met inachtneming van ten minste vier weken opzegtermijn, doch uiterlijk per één december van het lopende kalenderjaar.

 • Indien de opzegging niet heeft plaats gehad vóór één december, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage (contributie) voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 • Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 • Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar.

 • Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinneringen, de jaarlijkse bijdrage (contributie) niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Privacy en persoonsgegevens

De vereniging gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 • Jaarlijks wordt aan alle leden een ledenlijst verstrekt met daarop de naam van de leden en type Spider met kenteken.

 • Op evenementen worden regelmatig foto's gemaakt die op onze website openbaar en in onze Facebookgroep gedeeld kunnen worden. Indien u deelneemt aan de evenementen kan het dus voorkomen dat u ook op één of meerdere foto's voorkomt. Als lid van onze vereniging gaat u hiermee akkoord.

lid worden

Ik wil graag lid worden

GEGEVENS VAN UW FIAT 124 SPIDER

Is de Spider geïmporteerd?

INCASSOMACHTIGING LIDMAATSCHAP

Het is verplicht om de contributie door middel van een incassomachtiging jaarlijks door het register te laten incasseren van uw bankrekeningnummer.

Door invulling en verzenden van dit formulier geeft u aan het Fiat 124 Sport Spider Register toestemming om 1 maal per jaar de contributie (evt. verhoogd met eenmalig inschrijfgeld) van het hieronder opgegeven bankrekening ten laste van uzelf af te schrijven. Deze machtiging is geldig tot het moment van opzegging per e-mail of brief aan de secretaris van het Fiat 124 Sport Spider Register.

Tot 56 werkdagen na afboeking van de incasso kan aan de eigen bank opdracht worden gegeven tot terugboeking.

Bedankt voor uw aanmelding en alvast welkom!

U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie van de secretaris. Er kunnen enige dagen verstrijken alvorens u bericht ontvangt.

bottom of page